โรงเรียนสุดใจวิทยา
ระบบ E-learning นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของ
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้ตลอดเวลาจากเทคโนโลยีที่นักเรียน
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา การได้เรียนรู้และทำแบบฝึกหัด
อยู่เสมอจะช่วยฝึกให้นักเรียนเกิดความชำนาญและเข้าใจในบทเรียน
ยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้มาใช้ได้เมื่อถึงคราวที่จำเป็น

E-test
ประถมศึกษาปีที่ 1

   
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา พละ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กลับด้านบน

E-test
ประถมศึกษาปีที่ 2

   
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
แบบฝึกหัดชุดที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 3
แบบฝึกหัดชุดที่ 4
แบบฝึกหัดชุดที่ 5

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา พละ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กลับด้านบน

E-test
ประถมศึกษาปีที่ 3

   
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา พละ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กลับด้านบน

E-test
ประถมศึกษาปีที่ 4

   
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา พละ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กลับด้านบน

E-test
ประถมศึกษาปีที่ 5

   

ภาษาไทย
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
แบบฝึกหัดชุดที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 3
แบบฝึกหัดชุดที่ 4
แบบฝึกหัดชุดที่ 5
มาตราตัวสะกด 1
มาตราตัวสะกด 2

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา พละ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กลับด้านบน

E-test
ประถมศึกษาปีที่ 6

   
ภาษาไทย
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
คณิตศาสตร์
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
ทศนิยม 1
ทศนิยม 2
วิทยาศาสตร์
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
สังคมศึกษา
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
ศิลปะ สุขศึกษา พละ
สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 1
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
การงานอาชีพ ชุดที่ 1
ภาษาต่างประเทศ
หลักการใช้ไวยากรณ์ 1
กลับด้านบน

E-test
มัธยมศึกษาปีที่ 1

   
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา พละ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กลับด้านบน

E-test
มัธยมศึกษาปีที่ 2

   
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา พละ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กลับด้านบน

E-test
มัธยมศึกษาปีที่ 3

   
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา พละ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กลับด้านบน